Khutbah Jumat : Menjadi Insan Berjiwa Sosial

March 12, 2014 at 11:10 pm Leave a comment

Alhamdulillahilladzii hadanaalihaadzaa wamaa kunnaa linahtadiya laulaa anhadaanallah. Asyhadu ala ilaaha ilallahu wahdahulaa syariikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu warasuuluhu laa nabiya ba’dah. Allahumma sholi wasalim wabaarik’ala nabiyyina muhammadin. Wa’ala aalihi wasohbihi waman walah, waman tabi’ahum bi ihsaanin ila yaumil qiyamah, ‘amma ba’du fayaa ibadallah, uushikum waiyyaaya bitaqwallahi haqatuqaatih, faqadfaazal muttaquun.

Qolallahu ta’ala fikitabihil karim, audzubillahi minasysyaithoonirrojiim

Yaa ayyu halladziina aamanuu intanshurullaha yanshurkum wayu tsabbit aqdaamakum.

Hadirin sidang Jum’at ingkang  pikantuk rahmatipun Allah

Langkung rumiyin monggo kito tansah ngunjukkaken raos puji lan syukur wonten ngarso dalem Allah SWT, wondene ing kesempatan siang meniko kito tasih pikantuk kenikmatan kagem nindaki saperangan dhawuhipun. Sholawat lan salam mugi tansah katetepno dumateng junjungan kito kanjeng Nabi Muhammad SAW, keluarganipun, sahabat-sahabatipun lan kulo panjenengan sami pinongko umatipun. Amin ya robal alamin.

Hadirin rahimakumullah

Wonten kesempatan ingkang sae meniko kulo ugi ngajak dumateng kulo piyambak lan ugi poro jamaah sedoyo, monggo kito tingkataken anggen kito taqwa dumateng Allah SWT. Kanti ningkataken anggen kito nindaki sedoyo dhawuh-dhawuhipun lan ugi nebihi sedoyo awisanipun, Insya Allah panggesangan kito badhe dipun gampilaken dening Allah SWT. Insya Allah kanti taqwa meniko ugi kito dipun tebihaken saking raos ajrih dumateng menopo kemawon kejawi ajrih dumateng Allah SWT.

Ma’asyiron muslimin rahimakumullah

Wonten ing pambuko khutbah kolo wau sampun kulo kutipaken setunggaling ayat saking Al Qur’an, inggih meniko QS Muhammad ayat 7. audzubillahi minasysyaithoonirrojiim …Yaa ayyu halladziina aamanuu intanshurullaha yanshurkum wayu tsabbit aqdaamakum. Ingkang ngemu teges, “Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”.

Sinten kemawon ingkang kerso nulungi agaminipun Allah, milo ing sak mangkeh Allah badhe paring piwales inggih meniko arupi nulungi piyambakipun lan ugi neguhaken kedudukanipun.

Kados pundi conto saking nulungi agaminipun Allah meniko?  Googling

Hadirin Rahimakumullah

Pengalaman sampun mbuktekaken, bilih sok siteno tiyang ingkang komitmen anggenipun nindaki dhawuh-dhawuhipun Allah meniko mboten ngalami kemunduran. Saben pikantuk pengalaman tansah dipun sinau menopo hikmah ingkang saget dipun pendet saking pengalaman meniko. Saben dinten nglampahi ingkang pun wastani muhasabah. Evaluasi diri. Tiyang dodolan kadangkolo untung ing wekdal sanes rugi. Rugi ing arto meniko mboten ateges rugi ing sedayanipun. Saking mriku saget pun sinau menopo ingkang nyebabaken kerugian.

Semanten ugi tiyang ingkang ternak, tani, bengkel lan sakpiteratipun. Naliko pikantuk pengalaman ingkang mboten sae, menawi dipun sinau mesti wonten hikmah ingkang saget pun petik pelajaran saking peristiwa meniko. Amargi wonten ing Al Qur’an dipun sebataken,  Fa inna ma’al usyri yusra, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Hadirin sidang Jum’at ingkang Allah mulyakaken

Wonten setunggaling penggalihan bilih piyantun ingkang sukses meniko inggih meniko piyantun ingkang tansah menggalihaken tiyang sanes. Piyantun ingkang kados mekaten meniko yuswanipun sinaoso mboten panjang anamung jasanipun badhe pun emut ngantos kapan ke mawon. Contonipun inggih meniko Rasulullah SAW. Sinaoso piyambakipun sampun dangu sedo, malah keporo kulo panjenengan sami mboten nate gesang wonten ing jaman ingkang sami kalian kanjeng nabi, anamung raosipun kanjeng nabi meniko saben dinten tansah wonten ing panggesangan kito, kados-kados wingi sonten tasih gesang.

Wonten ing jaman nabi musa wonten saudagar ingkang namung mikiraken awakipun piyambak kemawon, inggih meniko Qarun. Amargi ingkang dipun penggalih namung bondho donyo mboten nate menggalihaken tiyang sanes, milo kisah Qorun meniko kados-kados sampun ical sareng kalian bondhonipun ingkang kependem lemah.

Milo tumindak kesaenan dumateng tiyang sanes meniko sakestu badhe manjangaken yuswo kito. Sinaoso sampun sedo namung ruh utawi jiwa kulo panjenengan sami tasih saget dipun raosaken dening tiyang kathah. Wonten K.H. Ahmad Dahlan ingkang ngedekaken organisasi Muhammadiyah ing tahun 1912. Wonten K.H. Hasyim Asy’ari ingkang ndamel organisasi Nahdhatul Ulama ing tahun 1926. Sinaoso kekalihipun sampun mboten wonten, anamung ngantos sakmeniko jutaan umat ngraosaken manfaat saking amal piyantun kekalih meniko naliko gesang ing alam donyo.

Sakmeniko jaman sansoyo canggih. Komunikasi lan transportasi sampun benten sanget kalian jaman rumiyin naliko teknologi dereng majeng. Budaya silaturahmi ugi sansoyo luntur, amargi menawi kolo rumiyin kedah mawi sowan, sakmeniko cekap mawi undangan utawi malah keporo telpon. Setunggaling piyantun saget kagungan rencang ingkang kathah sinaoso dereng nate kepanggih setunggal lan setunggalipun. Meniko ndamel generasi jaman sakmeniko langkung aras-arasen kagem menggalihaken tiyang sanes, utaminipun tongo tepalih. Sakmeniko kathah tiyang ingkang langkung individualistis. Kepentingan piyambak ingkang langkung utami, wondene kepentingan tiyang sanes dipun lerwakaken.

Anamung pinongko piyantun ingkang iman, monggo bab meniko kito bentengi kanthi nyinau makna saking QS Muhammad ayat 7 kolo wau. Kulo panjenengan sami meniko mbenjangipun badhe pejah. Lan saksampunipun pejah ingkang dipun beto mboten bondho lan ugi kesugihan. Ingkang dipun beto namung amal. Milo monggo ito kathahaken anggen kito amal, sae meniko amal dumateng Allah, sae meniko amal dumateng tiyang sanes.

Hadirin Sidang Jum’at rahimakumullah

Monggo kito gatosaken firman Allah wonten ing surat Ali Imran ayat 31 :

Kul inkuntum tuhibunallaha fattabi’uni yuhbibkumullah wayaghfirlakum dzunuubakum. Wallahu ghafururrahiim.

 Katakanlah (Muhammad): “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ing ayat meniko pun sebataken bilih Allah SWT badhe ngampuni nresnani  lan ugi paring pangapunten dumateng dosa-dosa kulo panjenengan sami menawi kulo panjenenagan sedoyo dados pengikutipun kanjeng nabi. Kanjeng Nabi meniko piyantun ingkang tansah nggatosaken tiyang sanes. Sakderengipun sedo ingkang dipun penggalihaken namung umatipun. Menawi kulo panjenengan sami dados pengikut kanjeng nabi milo nggih sampun limrahipun kito ugi kedah menggalihaken tiyang sanes mboten namung ngudu mentingaken awakipun piyambak, utawi istilahipun inggih meniko berjiwa sosial. Kathah ngamalipun.

Sinaoso mekaten, amal-amal kito meniko mboten saget njamin kito mlebet suargo, menawi mboten pikantuk rahmad saking Allah SWT. Lajeng kados pundi supados pikantuk rahmadipun Allah SWT? Monggo kito simak QS Al Baqarah 218 :

Innaladziina aamanu walladziina hajaruu wa jahadu fisabilillahi ulaa ika yarjuuna rohmatallah. Wallahu ghofururrahiim.

 Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ma’asyiron muslimin rahimakumullah

Saking  ayat meniko saget kito tingali bilih wonten 3 syarat supados pikantuk rahmadipun Allah SWT. Ingkang sepindah inggih meniko beriman. Iman meniko tegesipun pitados. Yakin. Iman dumateng Allah SWT, Iman dumateng malaikat-malaikatipun, Iman dumateng nabi lan rasul, Iman dumateng kitabullah, Iman dumateng dinten kiamat lan ugi iman dumateng Qodha lan Qodaripun Allah. Tiyang ingkang beriman ugi saget pun wastani tiyang ingkang ngamalaken syahadat. Syahadat meniko gampil anggenipun ngucapaken anamung angel anggenipun ngamalaken.

Lajeng ingkang ongko kaleh inggih meniko hijrah. Hijrah meniko pindah. Tentunipun pindah saking ingkang awon tumuju dumateng kesaenan. Saking keset dumateng sregep. Saking bodho dumateng pinter. Saking mboten mangertos dados mangertos. Meniko menawi pun amalaken dampakipun luar biasa. Amargi mboten wonten telasipun.

Kanjeng nabi ngendiko, sing sopo wonge dino iki luwih apik tinimbang dino wingi, mulo wong kuwi klebu wong kang bejo. Sing sopo wonge dino iki podho karo dino wingi, mulo wong kuwi klebu wong kang rugi. Lan sing sopo wonge dino saiki luwih elek tinimbang dino wingi, mulo dheweke klebu wong sing tercela.

Dados gesang menungso ingkang rata-rata 60-70 tahun meniko mboten badhe dumugi wonten ing tataran sempurna.  Wonten tiyang ingkang kagungan kapinteran ing babagan ilmu kedokteran, anamung mboten kagungan kepinteran ing babagan kesenian. Menawi badhe pinter ing babagan kesenian kedah sinau rumiyin. Wonten ingkang kagungan kepinteran ing Bahasa Inggris, namung mboten ngertos menopo-menopo ing babagan Bahasa Arab. Dados menawi badhe ningkataken kepinteran meniko tansah kemawon wonten ilmu ingkang kedah pun sinau ngantos dumugi ajal.

Hadirin sidang Jum’at ingkang kawulo luhuraken

Ingkang kantun piyambak, syarat supados pikantuk rahmad Allah SWT inggih meniko jihad. Jihad meniko estunipun mboten kedah perang mengsah tiyang sanes, anamung langkung utami inggih meniko perang dumateng hawa nafsu. Jihad meniko saget ugi pun artosaken ngleksanani niat ingkang estu-estu. Kados dene menawi kito kagungan niat kagem leren anggenipun judi, meniko menawi pun leksanani kanthi estu-estu pun wastani jihad. Saksampunipun leren anggenipun judi lajeng kagungan niat kagem sholat tepat di awal waktu. Meniko ugi jihad menawi pun laksanani kanthi estu-estu. Saksampunipun sholat lajeng kagungan niat nyianu agama, meniko ugi jihad.

Dados 3 perkawis wau, inggih meniko iman, hijrah lan jihad, meniko pinongko kunci kulo panjenengan sami pikantuk rahmad saking Allah SWT. Lan rahmad meniko pinongko kunci kagem mlebet suargo lantaran amal-amal kulo panjenengan sami.

Hadirin Sidang Jum’at Rahimakumullah

Monggo sami introspeksi. Kados pundi amal kito, sae meniko amal dumateng Allah lan ugi amal dumateng tiyang sanes. Menopo meniko sampun wonten hubunganipun kalian Surat Muhammad ayat 7 wau, inggih meniko nulungi agaminipun Allah. Menawi sampun, Insya Allah, Allah badhe paring pitulungan ugi dumateng kulo panjengan sami. Menawi tasih sekedhik, monggo kito tingkataken anggen kito tumindak amal kesaenan, amargi meniko ingkang badhe dados bekal utawi sangu ing panggesangan ing alam akhirat.

BARAKALLAHU LII WA LAKUM FILL QUR’AANIL AZHIIM
WA NAFA’NII WA IYYAKUM BIMA FIIHIMAA MINAL AAYAATI WA DZIKRIL HAKIIM
WA NAFA’ANAA BI HADII SAYYIDAL MURSALIIN
WA BIQAWLIHIIL QAWIIM AQUULU QAWLI HAADZA
WA ASTAGHFIRULLAAHAL ‘AZHIIM LII WA LAKUM
WA LII SYAA-IRIL MU’MINIINA WAL MU’MINAAT
WAL MUSLIMIINA WAL MUSLIMAAT MIN KULLI DZANBII
FASTAGHFIRUUHUU INNAHUU HUWAS SAMII’UL ‘ALIIM
WA INNAHUU HUWAL GHAFUURUR RAHIIM

 

Khutbah kedua

ALHAMDULILLAH,
ALHAMDULILLAAHI HAMDAN KATSIIRAAN THAYYIBAN MUBAARAKAN FIIHI
KAMAA YUHIBBU RABBUNAA WA YURIIDHUU
WA ASYHADU AN LAA ILAAHA ILLALLAAH WAHDAHU LAA SYARIIKALAHU
WA ASYHADU ANNAA MUHAMMADAN ‘ABDUHUU WA RASUULUHU
SHALLALLAAHU ‘ALAIHI WA ‘ALAA AALIHII WA SHAHBIHI WA SALLAM
TASLIIMAN KATSIIRAN ILAA YAUMID DIIN
AMMA BA’DU
FATTAQUULLAAHU HAQQUT TAQWAA KAMAA AMAR

Bacaan penutup wasiat khutbah kedua dan membaca ayat al qur’an yang menyuruh bershalawat (al ahzab 56)

‘IBAADALLAAH INNALLAAHA AMARAKUM BI AMRI BI DA-AAFIATI BINAFSIHI
WA TSANII BIMALAAIKATIHIL MUSABBIHATI BIQUDSIHI
WA TSULLATSAA BIKUM AYYUHAL MU-MINUUNA MIN JANNATI WA INSIHI
FA QAALALLAAHU QAWLAN KARIIMAN
INNALLAAHA WA MALAAIKATAHUU YUSHALLUUUNA ‘ALAN NABII
YAA AYYUHAL LADZIINA ‘AAMANUU SHALLUU ‘ALAIHI WA SALLIIMU TASLIIMAA
ALLAAHUMMA SHALLI WA SALLIM WA BAARIK ‘ALAA ‘ABDUKAA WA RUSUULIKAA MUHAMMAD
WA ARIDHALLAAHUMMA ‘AN KHULAFAA-UR RAASYIDIIN
ABI BAKRI WA ‘UMAARA WA ‘UTSMAANA WA ‘ALII
WA ‘AN SYAA-IRIL AALI WASH SHAHAABATI AJMA’IIN
WAT TAABI’IINA WAT TAABI’IT TAABI’IINA
WA MAN TABI’AHUM BI IHSAANIN ILAA YAUMID DIIN
WA ‘ALAINA MA’AHUM BIRAHMATIKA YAA ARHAMAR RAAHIMIIN

Membaca do’a

ALLAHUMMAGH FIR LIL MU’MINIINA WAL MU’MINAAT WAL MUSLIMIINA WAL MUSLIMAAT
AL-AHYAA-I MINHUM WAL AMWAAT INNAKAS SAMII’UN QARIIBUN MUJIIBUD DA’WAT
WA YAA QAADHIYAL HAAJAAT
ALLAHUMMA INNA NAS-ALUKA DAULATAN KHILAFATAN RASYIDATAN ‘ALA MINHAJI AN-NUBUWWAH
ALLAHUMMA INNA….

baca do’a yang lain dan ditutup do’a

RABBANAA AATINAA FID DUN-YAA HASANAH WA FILL AAKHIRAATI HASANAH WA QINAA ‘ADZAABAN NAAR

Penutup khutbah kedua (bacaan ini didekritkan oleh khalifah umar bin abdul aziz harus dibaca karena pada masa itu khutbah jum’at sering digunakan untuk menyerang lawan politik oleh para khatib, diambil dari surat an nahl 90)

‘IBAADALLAH
INNALLAAHA YA-MURUU BIL ‘ADLI WAL IHSAAN
WA IITAA-I DZIL QURBAA
WA YANHAA ‘ANIL FAHSYAA-I WAL MUNKARI WAL BAGHYI
YAIZHZHUKUM LA’ALLAKUM TADZAKKARUUN
FADZKURULLAAHA ‘AZHIIMI WA YADZKURKUM
FASTAGHFIRULLAAHA YASTAJIB LAKUM
WASYKURUUHU ‘ALAA NI’MATIL LATII
WA LADZIKRULLAAHU AKBARU
WA AQIIMISH SHALAH

Advertisements

Entry filed under: Uncategorized.

Buya Hamka “dari gelap menuju terang” facebook marketing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


March 2014
M T W T F S S
« Feb   Dec »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Pages


%d bloggers like this: